มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-07-15 15:41
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
42.65 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
13

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ..... มีมติเห็นชอบในหลักการตามแนวทางที่ สวรส.นำเสนอ และมอบ สวรส.นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ และนำร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการรับรองมติวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

. การนำเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบให้ สวรส. มีการนำเงินในเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ๑๒ เดือน จำนวน ๑๖๘.๑๒ ล้านบาท ฝากกระทรวงการคลังเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของเงินฝากในแต่ละบัญชี และฝากเงินไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข” และชื่อบัญชีตามเงื่อนไขที่แหล่งเงินกำหนด ภายในวงเงินรวม ๖๓๐ ล้านบาท

คณะกรรมการรับรองมติวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

. การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการกำหนดวงเงินอัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของงบค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านเงินเดือนและค่าจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ และมอบผู้อำนวยการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการรับรองมติวาระ ๔.๓ ในที่ประชุม

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.