คู่มือ

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยของ สวรส.

สำหรับนักวิจัยผู้ที่ต้องการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก สวรส. รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการ

 

คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย สวรส.

สำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในโครงการที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวรส.
(แก้ไขล่าสุด 28 ธันวาคม 2560)

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำหรับส่งข้อเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์