ทุน - กรอบการวิจัยวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-06-08 17:18
แท็ก 
ทุน - กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
27.32 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
จำนวนผู้อ่าน
4499


  

สวรส. สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข”
สู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำไปใช้ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนได้ในระยะสั้น 1 - 3 ปี

กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

1. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น : เพื่อให้ได้ความรู้ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนานโยบายและระบบบริการสุขภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งได้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่สามารถขยายผล และนำไปใช้ในระดับนโยบาย และได้มาตรการหรือวิธีการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6-25 ปี) หรือในกลุ่มที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติ หรือคุ้มค่าที่จะกำหนดเป็นนโยบาย

2. ลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุไทย : เพื่อให้ได้วิธีการวิจัยแนวใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มาตรการหรือวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิผลในการส่งเสริม ป้องกันการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มวัยกลางคน ได้นวัตกรรมด้านระบบบริการ กำลังคน การคลัง หรือการสนับสนุนที่จูงใจให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนมีมาตรการลดการสูญเสียฟันในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ได้นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุร่วมกับสถานบริการภาคเอกชน และได้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพช่วยในการวินิจฉัย ให้บริการส่งเสริมป้องกัน หรือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ

3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ : เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีศักยภาพที่จะผลิตใช้เองในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนาต้นแบบสู่การวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) และเพิ่มคุณภาพความสามารถในการผลิต

เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1. มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่กำหนด

2. จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม คอบช. 1ช หรือ แบบ คอบช. 1ย-1ด

3. จัดทำแบบฟอร์ม Protocol

4. บันทึกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแผ่น CD จำนวน 2 ชุด

5. ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th

6. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สวรส. จำนวน 10 ชุด โดยเอกสารต้องส่งถึง สวรส.
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 .

ทั้งนี้ สวรส. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักวิจัยที่ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hsri.or.th/researcher

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เอกสารแนบซ้ายมือ

* หลักเกณฑ์พิจารณา https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/8165

ดาวน์โหลดเอกสาร การชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ความคิดเห็น

ดีคะ่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.