ทุน - กรอบการวิจัยวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-06-08 17:18
แท็ก 
ทุน - กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
27.32 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมดูแลเด็กสมาธิสั้น ของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ (ปีที่ 1)
จำนวนผู้อ่าน
4558


  

สวรส. สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข”
สู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำไปใช้ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนได้ในระยะสั้น 1 - 3 ปี

กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

1. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น : เพื่อให้ได้ความรู้ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนานโยบายและระบบบริการสุขภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งได้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่สามารถขยายผล และนำไปใช้ในระดับนโยบาย และได้มาตรการหรือวิธีการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6-25 ปี) หรือในกลุ่มที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติ หรือคุ้มค่าที่จะกำหนดเป็นนโยบาย

2. ลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุไทย : เพื่อให้ได้วิธีการวิจัยแนวใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มาตรการหรือวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิผลในการส่งเสริม ป้องกันการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มวัยกลางคน ได้นวัตกรรมด้านระบบบริการ กำลังคน การคลัง หรือการสนับสนุนที่จูงใจให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนมีมาตรการลดการสูญเสียฟันในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ได้นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุร่วมกับสถานบริการภาคเอกชน และได้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพช่วยในการวินิจฉัย ให้บริการส่งเสริมป้องกัน หรือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ

3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ : เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีศักยภาพที่จะผลิตใช้เองในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนาต้นแบบสู่การวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) และเพิ่มคุณภาพความสามารถในการผลิต

เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1. มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่กำหนด

2. จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม คอบช. 1ช หรือ แบบ คอบช. 1ย-1ด

3. จัดทำแบบฟอร์ม Protocol

4. บันทึกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแผ่น CD จำนวน 2 ชุด

5. ลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th

6. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สวรส. จำนวน 10 ชุด โดยเอกสารต้องส่งถึง สวรส.
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 .

ทั้งนี้ สวรส. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักวิจัยที่ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hsri.or.th/researcher

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เอกสารแนบซ้ายมือ

* หลักเกณฑ์พิจารณา https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/8165

ดาวน์โหลดเอกสาร การชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ความคิดเห็น

ดีคะ่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.