ประกาศขอบคุณนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2561 เพื่อขอรับการพิจารณา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-08 11:05
Default image
จำนวนผู้อ่าน
1485

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 มีนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทาง http://www.hsri.or.th รวมจำนวน 150 โครงการ

ในการนี้ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่กรุณาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2561 เพื่อขอรับการพิจารณา ซึ่ง สวรส. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยและตอบกลับตาม email address ของท่านแล้ว และขณะนี้การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยในขั้นต้นได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดย สวรส. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นอย่างเป็นทางการเป็นรายบุคคล และจะมีการประสานงานเพื่อเตรียมการเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.