ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปี 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-01-18 15:01
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
74.34 KB
ดาวน์โหลด
1397 ครั้ง
Default image
PDF
130.29 KB
ดาวน์โหลด
1338 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
10809

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ

สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 ประเด็นวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัย

Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาต้านจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ ผู้สั่งใช้ยา จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1.3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระบบบริการ ด้วยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Genomic medicine)

2. กำลังคนด้านสุขภาพ

3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

 

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ท้องถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

8) สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/ เขต ด้วยกลไก R2P (Routine to Policy)

5. การเงินการคลังสุขภาพ

10) การสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย

13) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

14) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยื่นเสนอโครงการได้โดยตรงทาง (https://www.hsri.or.th/proposal2561)

 2. หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

 3. โครงการ/แผนงานวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย 1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 4. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 33/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย

 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์ 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ออกประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)

1 ธ.ค.2559–15 ม.ค.2560

2.

คณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ เพื่อประกอบการเสนองบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงบประมาณ

1 ก.พ.2560-30 เม.ย.2560

3.

ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

4.

ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

การสมัครรับทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.hsri.or.th/proposal2561) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร โทรศัพท์ 02 832 9257 Email surangrat@hsri.or.th หรือคุณพัชราภรณ์ พัฒนภูติวงศ์ โทรศัพท์ 02 832 9224 Email patcharaporn@hsri.or.th


รายละเอียดและองค์ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์)

 

          มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 - ทิศทางการวิจัยของ สวรส. ปีงบประมาณ 2561

 - Implementation research

 - กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. คลิก download form proposal(proposal.docx) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอการวิจัย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนช้อมูลเหมือนในไฟล์ proposal.docx
 4. คลิก upload file proposal(proposal.docx) (ที่เติมข้อมูลครบถ้วนแล้ว) มายังระบบ
 5. คลิก submit
 6. รอรับแจ้งจาก email ตอบรับจากระบบ
 7. ขนาดไฟล์ proposal.docx ที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ควรเกิน 500kb

*** สวรส.ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

Download form proposal           ยื่นข้อเสนอการวิจัย 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.