สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอฯ ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-07-15 09:23
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอฯ ปีงบประมาณ 2565
จำนวนผู้อ่าน
496

          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

 1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
 5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
 7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
 8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
 9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการเกษตร

 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ     

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง   
ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 
 

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม


โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

 

1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.pdf

2.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สิ่งแวดล้อม.pdf

2.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ เกษตร.pdf

2.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สัตว์เศรษฐกิจ.pdf

2.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคมสูงวัย.pdf

2.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคม.pdf

2.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ อุตสาหกรรม.pdf

2.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ โควิด 19.pdf

3. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 - 290664).pdf

4 รวมเล่มไฟล์กรอบการวิจัยปี 65 E-book.pdf

5. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบุคลากร ปี 65.pdf

6.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยระดับ.pdf

6.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุน พวอ.pdf

6.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุน คปก. รุ่น 24.pdf

6.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนเส้นทางอาชีพรุ่นให.pdf

6.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นใหม่.pdf

6.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นก.pdf

6.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นกลาง.pdf

6.8 ขอบเขตการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย.pdf

6.9 ขอบเขตการสนับสนุนทุน ศ.วิจัยดีเด่น.pdf


แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.