กรอบวิจัยปี 2565

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-01-05 22:23
แท็ก 
กรอบวิจัยปี 2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
271.82 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
243.75 KB
กรอบวิจัยมุ่งเป้าการแพทย์และสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
จำนวนผู้อ่าน
8168

ปีงบประมาณ 2565 สวรส. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 

กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถานะ : ปิดยื่นข้อเสนอ
ผู้ประสานงาน
นางสาวณัฐธิดา สุขเรืองรอง โทรศัพท์ 0 91665 9045 ,0 2832 9273 Email: nattida@hsri.or.th
นางสาววรางคณา ปุณยธร โทรศัพท์ 0 2832 9223 Email: warangkana@hsri.or.th

 

กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

สถานะ : ปิดยื่นข้อเสนอ
ผู้ประสานงาน
นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข โทรศัพท์ 0 2832 9269 Email: uraiwan@hsri.or.th
นางสาวณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 0 2832 9271 Email: nutnitima@hsri.or.th

 

กระบวนการและระยะเวลา (Time Line)

 

ลงทะเบียนนักวิจัยและบัญชีระบบ NRIIS ส่งข้อเสนอวิจัยระบบ NRIIS ได้ที่นี่

ความคิดเห็น

เรียนผู้เกี่ยวข้อง เวลาในกรอบการวิจัย น่าจะเป็นปี 64 ไหมครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.