ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-06-26 11:48
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
43.53 KB
ดาวน์โหลด
784 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้...
จำนวนผู้อ่าน
7044

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในการตอบสนองต่อการระบาด (COVID-19) ประกอบด้วย 3 ประเด็นวิจัย ได้แก่

1) การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในการตอบสนองต่อการระบาด

2) การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการภาวะหลังวิกฤติ (Post Crisis Management)

3) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และระบบวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ นโยบายการให้ทุนวิจัย เป็นไปตามทิศทาง/กรอบการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย สวรส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

 1. ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 2. มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
 3. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ความพร้อมของวุฒิการศึกษา ในด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ขอรับทุน ที่จะทำให้การดำเนินงานหรือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมได้สำเร็จ
 4. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
 5. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 6. กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและ นวัตกรรมนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 131 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 7. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ สวรส.

 

เงื่อนไขการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. นักวิจัยต้องลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRIIS กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เรียบร้อยก่อน สามารถสมัครได้ที่ http://nriis.nrct.go.th  โดยใช้เลขบัตรประชาชน
 2. มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบการวิจัยที่กำหนดไว้
 3. งบประมาณที่เสนอต้องมีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย สวรส. พ.ศ. 2560 (https://www.hsri.or.th/researcher/download/guide/detail/5184 )
 4. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 5. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ ต้องไม่อยู่ในการได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือหากตรวจพบว่าข้อเสนอดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการมาแล้วสวรส. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
 6. เป็นโครงการ/ชุดโครงการ ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี (1 ชุดโครงการ หมายถึงโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ) โดยข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นชุดโครงการวิจัยต้องแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเพื่อตอบเป้าหมายใหญ่ของชุดโครงการอย่างชัดเจน
 7. ส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วน และหัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมได้ไม่เกิน2 โครงการ
 8. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมได้โดยยังไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยก่อนการทำข้อตกลง
 9. ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.hsri.or.th/proposal64/covid19 ) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
 10. การ upload file ข้อเสนอโครงการต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่ต้องแนบหนังสือ นำส่ง และไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับ Hard Copy มายัง สวรส. ทั้งนี้ สวรส. ถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าองค์กร และ คณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย สวรส.ขอสงวนสิทธิในการสนับสนุนทุนวิจัย

 

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ มีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามฟอร์มที่กำหนดไว้ และ ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการเท่านั้น
  • ขอบเขตโครงการเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย ทั้งนี้ สวรส. ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหา ระบุผู้ใช้ผลงานวิจัย และแสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในเชิงวิชาการและ/หรือเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมอย่างชัดเจน

 2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น มีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่
  • ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์
  • การทบทวนวรรณกรรม
  • ระเบียบวิธีวิจัย
  • การวิเคราะห์ผลการวิจัย
  • การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 
  • ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

คำตัดสินของ สวรส. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดระยะเวลา

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

ประชาสัมพันธ์

26-30 มิ.ย. 2563
2

นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่าน http://www.hsri.or.th/proposal64/covid19 เพียงเท่านั้น

1-15 ก.ค. 2563
3

พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

ภายในเดือนสิงหาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ภายในเดือนกันยายน 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนารัตน์ เฉลิมสุข โทรศัพท์ 02 832 9248

คุณเขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ โทรศัพท์ 02 832 9274

ถ้ามีข้อขัดข้องทางเทคนิค/การคีย์ข้อมูลติดต่อคุณวิชานันท์ อุ่นจิตร 02 8329242

 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRIIS กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://nriis.nrct.go.th )
 2. ดาวน์โหลด ฟอร์มข้อเสนอโครงการ (link download ) ต้องใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น
 3. จัดทำ file ข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาโปรดใส่ข้อมูลทุกหัวข้อ
 4. เริ่มต้นยื่นข้อเสนอโครงการ
 5. บันทึกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 6. อัพโหลด ข้อเสนอโครงการ ไปยัง https://forms.gle/aRSGrLUat2JrpJ8m9 
 7. คลิก ส่ง/submit โปรดตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง เมื่อคลิกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก
 8. ตรวจสอบอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (ควรเป็นอีเมล์ของหัวหน้าโครงการ) ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันว่าดำเนินการสำเร็จ (หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาเช็คที่ junk mail)

สวรส. ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.