ประกาศผลทุนวิจัยมุ่งเป้า 62

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-12-02 19:09
Default image
จำนวนผู้อ่าน
2777

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

_____________

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ๑. การแพทย์และสาธารณสุข ๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว โดยข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะนำเข้ากระบวนการปรับปรุงพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามขั้นตอนที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกำหนด เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เสนอโครงการสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.hsri.or.th/proposal62_1

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและได้ร่วมงานกับท่านในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.