กรอบการวิจัย

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่มี รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน สวรส.มุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการประเด็นการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม และนโยบายรัฐบาลข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  >  (8.5)  วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ภายใต้วิสัยทัศน์: “ผู้นําระบบวิจัยที่สร้าง ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” พันธกิจ: “พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม” และการดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

  1. การสร้างทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
  2. การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
  3. การพัฒนาขีตความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
  4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานและยังยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ทั้งนี้ การพัฒนางานวิจัยสุขภาพได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กฎหมายการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้จัดให้ สวรส. หน่วยงานด้านการให้ทุน โดยเป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program managment unit : PMU) เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบต่อไป

กรอบการวิจัย