คู่มือบริหารความเสี่ยง 2560

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-16 13:35
แท็ก 
คู่มือบริหารความเสี่ยง 2560
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
678.26 KB
ดาวน์โหลด
339 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร...
จำนวนผู้อ่าน
474

 

         การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรส. ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

         คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึงประสงค์ โดยคำถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.

สวรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวรส. สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้

 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข