คู่มือบริหารความเสี่ยง 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-07-20 09:55
คู่มือบริหารความเสี่ยง 2559
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
660.56 KB
ไฟล์บริหารความเสี่ยง 2559 สำหรับดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
312 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
102

คํานํา

          การบริหารความเสี่ยงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองคกร ในการนํามาจัดการกับสถานการณความไมแนนอน ที่อาจสงผลกระทบกับองคกร ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และยังเพิ่มโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร ในการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้นอีกดวย รวมทั้งสามารถชวยใหพนักงาน สวรส. ใชเปนแนวทางในกระบวนการทํางาน เพื่อใหการทํางานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

          คูมือฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึงประสงค โดยคําถึงความสอดคลองของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธตามแผนของ สวรส.

          คณะทํางานบริหารความเสี่ยงหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวรส. สําเร็จตามความมุงหมายที่วางไว

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.