คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย(2559)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-04-03 16:40
คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย(2559)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.16 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
2053

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนองคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทําหนาที่บริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยหรือองคความรู ที่สามารถพัฒนาไปเปนนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพหรือแกปญหาสาธารณสุขได ดังนั้น จึงกลาวไดวาการบริหารจัดการงานวิจัยเปนบทบาทหลักของสวรส.และคูมือบริหารจัดการงานวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

          สวรส. หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือบริหารจัดการงานวิจัยฉบับนี้จะเปนแนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานและ เปนประโยชนสําหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในโครงการที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสวรส. ตลอดจนผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวรส. ส่วนงานและเครือสถาบัน

แก้ไขล่าสุด 27 เมษายน 2559

ความคิดเห็น

download ไม่ได้

ตรวจสอบดูแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ปรกติครับ
กดที่หน้าปกของหนังสือนะครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.