คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-04-03 14:09
แท็ก 
คู่มือบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF ICON
PDF
1.47 MB
คู่มือบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
1597 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1536

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรส. ใช้เป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.