คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

 • คู่มือบริหารความเสี่ยง 2562
  11/10/2019 - 14:07
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองค์กรเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางใน การจัดการกับสถานการณ์และรองรับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจขององค์กร...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง 2561
  16/10/2018 - 11:42
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง 2560
  16/11/2017 - 13:35
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้...
 • คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย
  02/10/2017 - 16:40
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทําหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยหรือองค์ความรู้...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง 2559
  20/07/2016 - 09:55
  คํานํา การบริหารความเสี่ยงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองคกร ในการนํามาจัดการกับสถานการณความไมแนนอน ที่อาจสงผลกระทบกับองคกร ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และยังเพิ่มโอกาสในการสร...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  28/01/2016 - 14:11
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง
  03/04/2014 - 14:09
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร...