คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

 • คู่มือบริหารความเสี่ยง 2559
  20/07/2016 - 09:55
  คํานํา การบริหารความเสี่ยงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองคกร ในการนํามาจัดการกับสถานการณความไมแนนอน ที่อาจสงผลกระทบกับองคกร ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และยังเพิ่มโอกาสในการสร...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  28/01/2016 - 14:11
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้...
 • คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย(2559)
  03/04/2014 - 16:40
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนองคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทําหนาที่บริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยหรือองคความรู ที่สามารถพัฒนาไปเป...
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง
  03/04/2014 - 14:09
  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร...