Files / Form

 • Default image
  08/01/2021 - 08:39
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
 • Default image
  18/10/2019 - 14:54
  ดาวน์โหลด บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 โดย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
 • Default image
  25/09/2017 - 16:52
  เอกสารแนบท้ายสัญญา 4 และ 5(Microsoft Word Document) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 เงื่อนไขการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5 แบบที่ 1(ฟอร์ม สวรส.)...
 • Default image
  09/07/2015 - 14:02
  หน้าหลัก AMR | เกี่ยวกับโครงการ | บุคคลากรสุขภาพ | ประชาชน | กิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย เชื้อดื้อยา : หายนะของมนุษย์ทั้งโลก ป้าอึนกับหมอหยวน - หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา Download Roll up...
 • Default image
  18/05/2015 - 15:27
  */ กลับสู่หน้าหลัก AMR | เกี่ยวกับโครงการ | บุคคลากรสุขภาพ | ประชาชน สื่อมัลติมีเดีย เชื้อดื้อยา : หายนะของมนุษย์ทั้งโลก ป้าอึนกับหมอหยวน - หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา เอกสารเผยแพร่...
 • แบบฟอร์มสมัครงาน
  03/06/2014 - 14:58
  ใบสมัครงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านซ้ายมือ