มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 16:16
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
38.53 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 8/2560
ดาวน์โหลด
289 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ . ศ...
จำนวนผู้อ่าน
177

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ร่างข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ... มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงร่างข้อบังคับดังนี้

๑) คณะกรรมการ สวรส. มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในวาระคัดเลือกผู้อำนวยการ สวรส.

๒) การลงคะแนนเสียง ให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๓) หากมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ สวรส. ชี้ขาด

มอบให้นายธนู ขวัญเดช ในฐานะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ปรับปรุงและตรวจทานถ้อยคำ ในร่างข้อบังคับตามมติคณะกรรมการสถาบัน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับพิจารณาอีกครั้ง

 

. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ มีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑