มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 16:12
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
46.3 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 7/2560
ดาวน์โหลด
151 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ . ศ...
จำนวนผู้อ่าน
111

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ร่างข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ... มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง จึงเสนอประธานกรรมการ สวรส. ลงนามข้อบังคับ

. ร่างระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.. .... มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างระเบียบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง จึงเสนอประธานกรรมการ สวรส. ลงนามข้อบังคับ

. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน มีมติ ๑) รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ๒) เห็นชอบให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 

. แผนการบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการบริหารแผนอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) แผนบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งบบุคลากรไม่เกิน ๕๐ คน และ ผู้ปฏิบัติที่ใช้เงินรายได้จากแหล่งอื่นไม่เกิน ๙๐ คน

๒) การปรับแผนการบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานประเภทต่างๆ ของส่วนงาน/ สำนักต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กรอบจำนวนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งบบุคลากรจำนวน ๕๐ คน และผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เงินรายได้จากแหล่งอื่นจำนวน ๙๐ คน

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.