มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 16:08
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
41.9 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 6/2560
ดาวน์โหลด
224 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
58

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๙ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติ

๑) รับทราบมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) มอบ สวรส. ดำเนินการตามข้อเสนอและรายงานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทราบ รวมทั้งเร่งดำเนินการขั้นตอนสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓) อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

(๑) นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานอนุกรรมการ

(๒) นางสาวนวพร เรืองสกุล อนุกรรมการ

(๓) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

(๔) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ

(๕) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ

ทั้งนี้ ให้ สวรส. ตรวจสอบคุณสมบัติของนายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และนางสาวนวพร เรืองสกุล ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ที่ กพม. กำหนด

ในกรณีที่นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นางสาวนวพร เรืองสกุล เป็นประธานอนุกรรมการสารรหาแทน