มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 11:31
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
38.08 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 5/2560
ดาวน์โหลด
159 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
41

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ยุทธศาสตร์การวิจัยวัณโรค (TB) มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การวิจัยวัณโรคในหลักการ เพื่อให้ สวรส. ดำเนินการดังนี้

๑) ของบวิจัยท้าทายไทยปี ๒๕๖๐ จาก วช. จำนวน ๕๐ ล้านบาท

๒) เสนอแผนงานวิจัย ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

. แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบเแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้งบประมาณรวม ๓๗๐,๕๓๘,๘๐๐ บาท