มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 11:20
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
46.91 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 4/2560
ดาวน์โหลด
161 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
127

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

๑) ผู้แทนกรรมการในคณะกรรมการ สวรส. ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒) ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓) ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ได้แก่ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิจัย ได้แก่ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสุขภาพ ได้แก่ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

. การดำเนินการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เกี่ยวกับส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) มีมติ ๑) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับ สมสส. และรับทราบมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข (กขป.๔)  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) โดย รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานระยะต่อไป ๒) ยกเลิกมติคณะกรรมการ สวรส. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ให้ สวรส. ดำเนินการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการทำหน้าที่ National Clearing House ของ สปสช.