มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 11:13
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
58.5 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 3/2560
ดาวน์โหลด
163 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
65

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.. ๒๕๕๘ มีมติ

  ๑) เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑ คณะอนุกรรมการคัดเลือก ในข้อ ๕ และข้อ ๑๐ ดังนี้

๑.๑) ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกมีจำนวน ๕ คน ประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง โดยกรรมการ ๓ คน มาจากผู้แทนกรรมการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๑ คน ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๑ คน และ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิจัย ๑ คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสุขภาพ ๑ คน”

๑.๒) ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคแรก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อผู้สมัครที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน ๓ คน ต่อคณะกรรมการเพื่อมีมติแต่งตั้งและขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”

  ๒) เห็นชอบขั้นตอนการคัดเลือกผู้อำนวยการ ตามที่เสนอ

. ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุข พ..๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ สวรส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบตามรายชื่อที่เสนอ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว ทบทวน ร่าง ข้อบังคับนี้ด้วย

. ขออนุมัติเบิกจ่ายวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ประจำปี ๒๕๕๙ มีมติ ๑) เห็นชอบการขออนุมัติค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙ ของค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานรวมในปี ๒๕๕๙ จากเงินรายได้ของสถาบัน ๒) ให้ สวรส. จ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.