มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 11:01
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
42.62 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 2/2560
ดาวน์โหลด
159 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ . ศ...
จำนวนผู้อ่าน
53

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกแทนอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ลาออก มีเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

. การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ มีมติเห็นชอบให้ สวรส. ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) การประเมินองค์กร ให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง/TRIS กับการประเมินองค์กร ๕ องค์ประกอบของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมอบให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์บริหารการประเมิน สวรส. และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ

๒) การประเมินผู้อำนวยการ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สวรส. ประกอบด้วย นายธวัช สุนทราจารย์ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล และอนุกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒ คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข (ให้อนุกรรมการเลือกเลขานุการเอง และให้ผู้แทน สวรส. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ) โดยมอบหมาย สวรส. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และให้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าววางแนวทางการประเมินและบริหารการประเมินผู้อำนวยการ สวรส. ต่อไป