มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-11-24 10:44
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
72.88 KB
ไฟล์สรุปประชุมบอร์ดครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
128 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐...
จำนวนผู้อ่าน
89

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ....... มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ...........

 

. แผนการบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแผนการบริหารอัตรากำลังคนของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) กำหนดกรอบจำนวนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสนับสนุน ส่วนงานวิชาการ และกลุ่มตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ใช้งบบุคลากร จำนวนรวมไม่เกิน ๖๐ คน

๒) กำหนดกรอบจำนวนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข และ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาที่ใช้งบแหล่งอื่น จำนวนรวมไม่เกิน ๘๐ คน ถ้าจำเป็นต้องมีการปรับแผนการบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป ขอให้ ผู้อำนวยการ สวรส. นำมาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

. กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบ ร่าง กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

 

. แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Country Cooperation Strategies: CCS) มีมติเห็นชอบให้ สวรส. ดำเนินการแผนงาน CCS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์

(มติมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอข้อเสนอต่อคณะกรรมการ สวรส. ให้มีมติ ดังต่อไปนี้

๑) ให้ สวรส. สนับสนุนการดำเนินงาน และทำความตกลงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ตามแผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO CCS: Country Cooperation Strategies) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๒(๒) และ ๑๒(๓) ตาม พรบ. สวรส.1 โดยให้เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ได้ให้ความเห็นชอบคือ

(๑) การพัฒนาและการทบทวนแผนงาน ให้ใช้ระบบและกลไกของ สสส.

(๒) การบริหารแผนงาน งบประมาณ และระบบตรวจสอบ ให้ใช้ระบบของ สวรส.

(๓) การรายงานและติดตามประเมินผล ให้ใช้ระบบขององค์การอนามัยโลก

(๔) การอภิบาลระบบและการกำกับดูแลในภาพรวม ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข

 ๒) ให้ สวรส. รับผิดชอบบริหารแผนงานสุขภาพของประชากรต่างด้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในหกของแผนงาน CCS 

๓) ให้ สวรส. รับผิดชอบในการตรวจสอบทางการเงิน (financial audit) ของทุกแผนงาน

๔) ให้ สวรส. สามารถทำสัญญาสนับสนุนทุนโดยใช้แผนงานทั้งแผนงานที่คณะกรรมการบริหาร ความร่วมมือระหว่างระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่ต้องเสนอเป็นโครงการวิจัยแยกต่างหาก

๕) ให้ สวรส. สนับสนุนงบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีของ สวรส. ซึ่งหากมีความจำเป็น อาจพิจารณาปรับแผนภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์

๖) ในการดำเนินการตามความร่วมมือนี้ หาก สวรส. มีความจำเป็นในการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการของแผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก  ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจของผู้อำนวยการ ให้ดำเนินการขอมติคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)

 

 

 

1 แผนงานทั้ง ๖  เป็นไปตามคำนิยามในพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ ที่ระบุว่า “การพัฒนาระบบสาธารณสุข หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยกิจการด้านสาธารณสุข ในเชิงสหวิทยาการโดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้กิจการด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ