มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-03-30 15:50
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
40.14 KB
ดาวน์โหลด
196 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
124

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีมติ

๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาร้อยละของเงินเดือนและค่าจ้างปีที่ผ่านมาเพื่อคำนวณเป็นวงเงินการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนประเมิน

อัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง (ร้อยละ)

< ๘๕.๐๐

๖.๐๐

๘๕.๐๑ - ๘๗.๕๐

๖.๕๐

๘๗.๕๑ - ๙๐.๐๐

๗.๐๐

๙๐.๐๑ - ๙๒.๕๐

๗.๕๐

๙๒.๕๑ - ๙๕.๐๐

๘.๐๐

๙๕.๐๑ - ๙๗.๕๐

๘.๕๐

๙๗.๕๑ - ๑๐๐.๐๐

๙.๐๐

 

๒) อนุมัติวงเงินอัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗ ของค่าใช้จ่ายบุคลากรหมวดเงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙