มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-03-30 15:47
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
40.03 KB
ดาวน์โหลด
186 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
53

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง พ.. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

. (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.. ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้ สวรส. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ไปพิจารณาทบทวนระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งในเรื่องการร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ ให้มีความครบถ้วนชัดเจน โดยผ่านคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล แล้วนำมาพิจารณาอีกครั้ง

. (ร่าง) หลักการการกำหนดตำแหน่ง ที่มา ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ผู้อำนวยการเสนอ และขอให้ สวรส. จัดทำร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.