มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-03-30 15:45
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
48.47 KB
ดาวน์โหลด
181 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
68

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) มีมติ

๑) รับทราบความคืบหน้าของส่วนงาน สมสส.

๒) เห็นชอบให้ สวรส. ปรับแก้ไขข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารการเงินของทุกส่วนงานของสถาบัน

โดยปรับแก้ไขข้อ ๑๑ วงเงินในเงื่อนไขการจ่ายเช็คที่ต้องมีผู้อำนวยการ สวรส. ร่วมลงนามด้วย ปรับจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามอำนาจการก่อหนี้ผูกพันแบบตกลงราคา และกรณีจ่ายเงินเดือน การสั่งจ่ายให้มีเพดานไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

. แผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการ สวรส. และขอให้ผู้อำนวยการปรึกษานายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

 

. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและการบริหารงานของสถาบัน พ.. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการ ดำเนินการดังนี้

๑) ยกเลิกข้อบังคับ สวรส. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดตั้งเครือสถาบันของ สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๑

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒) ปรับปรุงข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับใหม่ โดย

- เพิ่มบทเฉพาะกาลให้ถ่ายโอนภารกิจของสำนักหรือหน่วย

- ลำดับของส่วนงานให้เขียนถึงระดับสำนัก และให้ตัดรายละเอียดภายใต้สำนักออกให้หมด

๓) ให้ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.