มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-23 10:23
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
48

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ข้อเสนอจากการประชุม HSRI Retreat มีมติมอบฝ่ายเลขานุการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการ ไปพิจารณา เพื่อปรับยุทธศาสตร์และเสนอผ่านคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ

. จริยธรรมสำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยประยุกต์จาก “ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”และให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ มาพิจารณาดำเนินการ

. โครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (Health Screening) ในประเทศไทย มีมติเห็นชอบผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยในระยะสั้นสมควรดำเนินการตามทางเลือกที่ ๒ มอบหมายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพไปพลางก่อน และผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติตามทางเลือกที่ ๓ โดยเร็ว และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ นำผลการศึกษานี้เสนอในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.