มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-23 10:17
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
57

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) มีมติ

๑) อนุมัติให้ปรับปรุงส่วนงานเครือสถาบันเป็นส่วนงานปกติ โดยมีส่วนงาน สมสส. ประกอบด้วย ๓ เครือสถาบันเดิม ๓ แห่ง ได้แก่ สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.), ศูนย์พัฒนาโรคร่วมไทย (ศรท.) และ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

๒) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อบังคับส่วนงาน สมสส. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ อาจารย์วิศิษฏ์ ตั้งนภากร อาจารย์ธวัช สุนทราจารย์ อาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ อาจารย์ธนู ขวัญเดช และให้เสนอในการประชุมคณะกรรมการต่อไป

. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เสนอ(อ้างอิง1 )โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปพิจารณาด้วย

. การขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก Global Alliance for Chronic Disease (GACD) ของไทย มีมติเห็นชอบให้ สวรส. เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD พร้อมทั้งเสนอประเด็นอนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เสนอ ดังนี้ ๑) สวรส. ควรมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ๒) การปฏิรูประบบวิจัยต้องครอบคลุมการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓) ควรมีจุดเชื่อมต่อจากการวิจัยพัฒนา ต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการขยายฐานเครือข่ายด้านการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น ๔) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ๕) หน่วยงานระดับนโยบาย นอกจากการกำหนดนโยบาย การกำกับงบประมาณ ควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการวิจัยสำคัญๆ ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.