มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-23 10:09
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
35

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบ ๑ ปีของผู้อำนวยการ สวรส. มีมติเห็นชอบให้ สวรส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สวรส. เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ตลอดจนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สวรส. โดยคณะอนุกรรมการฯประกอบด้วย ๑. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ ๒. นายวินัย สวัสดิวร อนุกรรมการ ๓. นายธนู ขวัญเดช อนุกรรมการ และมอบให้ สวรส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

. การศึกษานำร่องเพื่อใช้พลาสมาที่มีแอนติบดีต่อเชื้อไวรัส EV71 รักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง มีมติรับทราบ และขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา/ดำเนินการตามความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.