มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-23 10:03
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
226

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. ข้อเสนอการเตรียมการรองรับการบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่แทนการขอจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีมติเห็นชอบมอบ สวรส. ดำเนินการดังนี้

๑) ให้จัดแบ่งส่วนงานใหม่ของสถาบันเพิ่มเติม ชื่อ “ส่วนงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)” ประกอบด้วย ๓ สำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมสส. กำหนด

๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สมสส. โดยมีผู้อำนวยการ สวรส. เป็นประธาน ผู้อำนวยการส่วนงาน สมสส. เป็นเลขานุการ และเรียนเชิญ นพ.ชาตรี บานชื่น และ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ เป็นที่ปรึกษา

๓) หากการจัดแบ่งส่วนงาน สมสส. แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๔) ให้ สวรส. สอบถามขอความชัดเจนในความร่วมมือจากหน่วยงานบริหารระบบประกันสุขภาพต่างๆ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์และภาระงานตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน สมสส.

๕) ให้ สวรส. พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการมีรายได้ของสถาบัน หากมีความจำเป็นให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง มีมติรับทราบและให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

. แผนของศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการ สวรส. รับไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเชื่อมต่อกับการบริหารจัดการกับส่วนงาน สมสส.

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.