มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-12 14:12
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
108

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ..๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง พ.. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการ นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยขอให้ปรึกษาอาจารย์ธนู ขวัญเดช

 

. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล ของ สวรส. ประจำปี ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.