มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-12 13:59
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
73

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๒๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีมติเห็นชอบมอบผู้อำนวยการ สวรส. ประสานหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการชุดที่ นพ.ชาตรี บานชื่น เป็นประธาน โดยให้ดำเนินการและประสานงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งเดียว จนได้รูปแบบที่เหมาะสม

 

. การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ของไทย มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการให้ สวรส. เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ในนามของ คอบช. โดยสมัครเป็นรายปีๆ ละ ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มต้นปี 2016  ทั้งนี้หลังจากการหารือกับกระทรวงต่างประเทศให้ชัดเจนว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือไม่

 

. การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง สวรส. ประจำปี ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง สวรส. ประจำปี ๒๕๕๙ ในวงเงินร้อยละ ๗ ของวงเงินค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน และในการพิจารณาการอนุมัติขึ้นเงินเดือนในปีถัดไป มอบหมายให้ สวรส. จัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบล่วงหน้า

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.