มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-12 13:57
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
42.75 KB
ดาวน์โหลด
230 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
39

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. โครงการอุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการฟื้นฟู สมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ มีมติมอบให้ สวรส. ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลแต่ละส่วนมาเปรียบเทียบกัน และหารือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอมาตรการการบริหารจัดการ (Intervention) ที่เหมาะสม

 

. โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ มีมติ เห็นชอบมอบให้ สวรส. นำข้อเสนอจากการวิจัย (เรื่องการย้ายสิทธิคนพิการ และการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ) เข้าคณะกรรมการประสานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อ

๑) ขอให้คณะกรรมการประสานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นแกนหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลการรับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ที่เป็นรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแห่งชาติ พร้อมข้อบ่งชี้และมาตรฐานการให้บริการอุปกรณ์ฯ แต่ละชนิด ตลอดจนกลไกที่จะปรับปรุงรายการให้มีความเหมาะสมตามข้อมูลความจำเป็นและความคุ้มค่าด้านสุขภาพเป็นระยะๆ

๒) กำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามความจำเป็น

๓) หากจำเป็น ให้เสนอขอมติคณะรัฐมนตรี ในการบริหารสิทธิประโยชน์เพื่อการเข้าถึงบริการตามสิทธิของคนพิการเป็นการเฉพาะ

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.