มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-12 13:55
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
68

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. "Antimicrobial Resistance (AMR) : From National Health Systems Research to Global Linkages". มีมติเห็นชอบให้ สวรส. เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติของการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย โดยมอบให้ สวรส. ประสานกับเครือข่ายที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีการกำหนดที่ชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ฯ และในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

 

. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีมติ รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเห็นชอบให้ใช้เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.