มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-09-12 13:52
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของสถาบัน พ.. ๒๕๕๘ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอประธานลงนามโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) .. ๒๕๕๘ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอประธานลงนามโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

. แผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการ สวรส. ปี ๒๕๕๙ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายผู้อำนวยการพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงความจำเป็น การตอบสนองยุทธศาสตร์ การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.