มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-10-16 16:58
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
55

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

. เครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. ได้นำเสนอข้อสรุปการพัฒนาโจทย์/ ประเด็นวิจัยที่สำคัญเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ดังนี้

๑) คำจำกัดความ “การพัฒนาระบบสาธารณสุข”อ้างอิงตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มาตรา ๓ ๒) ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมทั้ง Health และ non-health ๓) สิ่งที่ได้คือ โจทย์วิจัยตามลำดับความสำคัญ (Priority research questions) ๔) วิธีดำเนินการ ๔.๑) Literature review on stakeholder’s demand ๔.๒) Analyze and synthesize priority research questions ๔.๓) Stakeholders consultations ๔.๔) Conclusion ๔.๕) Submit for approval ๕) ผู้ดำเนินการ ได้แก่ สวรส. ร่วมกับ HITAP ๖) สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือ โจทย์/ประเด็นวิจัย ที่มีลำดับความสำคัญสูง ทำทันที หรือเร่งด่วน (quick results)

คณะกรรมการมีมติ ๑) เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ๒) มอบหมายฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอของกรรมการ และประธาน ไปดำเนินการ

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.