มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-10-16 16:48
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
65

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๘ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีมติ ๑) เห็นชอบคำขอปรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน ๘๕,๔๐๖,๗๐๐ บาท โดยงบกลาง/งบที่สำรองไว้ ขอให้ทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ multi-sectorial policy research ๒) ให้ผู้อำนวยการ สวรส. มีอำนาจในการปรับเกลี่ยงบประมาณระหว่างแผนงานได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ให้เสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พิจารณาได้เลยโดยไม่ต้องนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสถาบัน

 

. หลักการในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายระหว่างประเทศของ สวรส. และการสมัครเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Disease (GACD) มีมติ

 ๑) เห็นชอบและอนุมัติหลักการในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ สองคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของ สวรส. ข้อ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถและภาพลักษณ์ของ สวรส. และเครือข่ายต่างๆ (รวมเครือสถาบัน) ข้อ ๓ ส่งเสริมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยระบบสุขภาพในภูมิภาคและระดับโลก ข้อ ๔ เพิ่มโอกาสในการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ข้อ ๕ องค์กรที่จะร่วมมือมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปในอนาคต และมีการทำงานร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ข้อ ๖ แหล่งงบประมาณ .๑ มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าสมาชิกในการเข้าร่วมอย่างชัดเจนโดยไม่เป็นภาระของ สวรส. เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง ๕ ประการแล้ว ก็ให้เข้าร่วมได้ .๒ ถ้าต้องใช้งบประมาณ สวรส. เป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งในการจ่ายค่าสมาชิก งบประมาณรวมทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณ สวรส. ที่ไม่เกี่ยวกับงบบริหาร และงบประมาณในการเข้าร่วมกับแต่ละองค์กรต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณ สวรส. ที่ไม่เกี่ยวกับงบบริหาร กรณีที่วงเงินงบประมาณเกินกว่าที่กำหนด คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นเป็นการเฉพาะรายได้ หากเห็นว่ามีประโยชน์มากเป็นพิเศษ

๒) เมื่อได้รับความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับเอกสาร Global Alliance for Chronic Diseases Secretariat Funding and Collaboration Agreement, Addendum Four ให้นำเสนอร่วมกับผลการวิเคราะห์การเข้าเป็นสมาชิก GACD ตามหลักการในข้อ ๑) ต่อคณะกรรมการ สวรส. เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

๓) หากจะมีการลงนามในข้อตกลงในนามของสถาบันอื่นๆ ขอให้ผู้อำนวยการ สวรส. ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากสถาบันนั้นๆ อย่างเป็นทางการ ก่อนดำเนินการ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.