มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-22 10:56
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
52.1 KB
ดาวน์โหลด
299 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
101

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมสุโกศล

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความคืบหน้าการเชิญผู้บริหาร IDRC เพื่อปรึกษาหารือการร่วมกันดำเนินการในอนาคต

๒. รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

๓. รับทราบการดำเนินงานปรับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. และมอบให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์

๔. รับทราบการทบทวนพัฒนาการเครือสถาบันของ สวรส. โดยให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นของคณะกรรมการไปดำเนินการร่างข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและร่างข้อบังคับการจัดตั้งเครือสถาบัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ สวรส. ผ่านคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งต่อไป  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.