มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 16:45
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
78.64 KB
ดาวน์โหลด
297 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
182

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความคืบหน้าของการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการ สวรส.

๒. รับทราบผลการจัดเวทีสานเสวนากลไกส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ สวรส. ดำเนินการเสนอรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรี

๔. รับทราบผลการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สวรส. กับกรมบัญชีกลางและ FPRI

๕. รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้แก่ ๑) ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ๒) นายวินัย สวัสดิวร ๓) นางสาวนวพร เรืองสกุล ๔) ศาสตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร และให้เชิญคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทุกครั้ง

๖. เห็นชอบกับปฏิทินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ตามที่คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เสนอ และให้มีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเครือสถาบันอย่างเป็นระบบ และนำประเด็นไปหารือต่อในการประชุมนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ สวรส. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๗. รับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ในประเด็น GACD และมอบให้จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับ GACD และนำเสนอต่อคณะกรรมการ สวรส. ในการประชุมครั้งต่อไป

๘. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กรณี IDRC โดยมอบให้เลขานุการทำข่าวแจก (Press Release) โดยเร็ว และนำรายละเอียดผลการสอบสวนขึ้น website สวรส. และ เชิญ Vice President หรือผู้บริหารระดับสูงกว่า Regional Director ของ IDRC มาปรึกษาหารือในประเทศไทย โดยหนังสือเชิญขอให้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ สวรส. และแถลงข่าวถึงความสัมพันธ์ต่อการทำงานต่อไป

๙. รับทราบเรื่องการสรุปบทเรียนการเข้าร่วมโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และทิศทางในอนาคต และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานงานกับ วช. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมนำเสนอวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

๑๐. ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป


 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.