มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 16:40
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
82.17 KB
ดาวน์โหลด
323 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐...
จำนวนผู้อ่าน
103

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา

๒. รับทราบข้อเท็จจริงและข้อสรุปเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาจากประเทศแคนาดา (IDRC) โดยมอบให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทำหนังสือทักท้วงไปยัง IDRC พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเรียกร้องให้ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเซียพิจารณาทบทวนความเห็นตามหลักฐานที่ถูกต้อง และอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓. ให้เร่งรัดดำเนินการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพต่อคณะรัฐมนตรี

๔. รับทราบและอนุมัติให้ยุติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์และคืนเงินงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุข

๕. รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

๖. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘

๗. เห็นชอบและมีมติให้ปรับอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ อยู่ในช่วง ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสาร “วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงานและกรอบอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” ให้ กพร. รับทราบก่อนดำเนินการประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สวรส.

๘. เห็นชอบให้ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๙. รับทราบเรื่องการทักท้วงการจ่ายเงินเดือนของอดีตผู้อำนวยการและเสนอให้ดำเนินการตอบหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงเหตุผล

๑๐. รับทราบการปรับตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๘

๑๑. รับทราบเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เสนอดังนี้ ๑) เห็นชอบต่อการปรับแผนยุทธศาสตร์ ๕ แผนงานพร้อมงบประมาณที่เสนอ ๒) แผนงานเดิมสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องรอการปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ๓) หากมีความจำเป็นสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณภายใต้ ๕ แผนงานที่เสนอได้

๑๒. รับทราบเรื่องการจ่ายค่าสมาชิก Global Alliance for Chronic Disease (GACD) และมอบให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดำเนินการประเมินความเหมาะสม กระบวนการเข้าคณะรัฐมนตรี และการได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก GACD

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.