มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 16:11
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
72.04 KB
ดาวน์โหลด
266 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
152

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบการแต่งตั้ง นพ.ภูษิต ประคองสาย ในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้อาศัยตามมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (วาระลับ) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สวรส. จากผู้ที่ทำงานด้านระบบสาธารณสุขและนโยบายสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง

๒. รับทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้บริหาร ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นต้นไป

๓. เห็นชอบให้นางสาวภาวนา เผือกผาสุก เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒)

๔. รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา

๕. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อำนวยการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อำนวยการ และจัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงานและเงินเดือน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำข้อบังคับฯ ประกอบด้วย นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายสุริยะ วงศ์คงคาเทพ และมอบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับในส่วนของการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและข้อบังคับการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ

๖. เห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพตามข้อเสนอแนะ โดยขอให้ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและประสานฝ่ายกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมปรับปรุง (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.