มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 15:56
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
56.23 KB
ดาวน์โหลด
214 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
50

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรับรองชั้น ๕ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา นายสุภกร บัวสาย นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

๒. รับทราบกลไกและแนวทางกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น ๔ ชุดประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ๒) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ๔) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา

๓. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จัดทำ(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทน หรือปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ ให้มีรายละเอียดชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อประกาศใช้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.