มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 15:49
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
53.75 KB
ดาวน์โหลด
221 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
51

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์) กำกับดูแลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒. รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการยุบเลิกเครือสถาบัน

๓. รับทราบแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและขอให้ สวรส. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปพิจารณาและปรับให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

๔. รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๕. อนุมัติให้ขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง สวรส. ประจำปี ๒๕๕๘

๖. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ สวรส. ตามตัวชี้วัดด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.