มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 15:41
แท็ก 
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
63.35 KB
ดาวน์โหลด
270 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
45

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบเรื่องกรมบัญชีกลางเปลี่ยนบริษัทประเมินผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒. รับทราบสรุปผลจากการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๗

๓. รับทราบการขยายเวลาการดำเนินงานของ ๔ เครือสถาบันประกอบด้วยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.) ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ออกไปอีก ๑ ปี

๔. รับทราบการปรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

๕. เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗

๖. รับทราบผลการวิจัยเรื่องข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยาและขอให้ สวรส. ดำเนินการส่งงานวิจัยนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป และอาจพิจารณาผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

๗. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

๘. รับทราบการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมเห็นควรให้รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือต่อไป

๙. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑๐. เห็นชอบผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.