มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-04-17 14:26
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
40

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

๒. อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

๓. รับทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รอบ ๖ เดือนแรกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมอบ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาตามสมควร

๔. รับทราบและเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการของงบประมาณกลางปี ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

๕. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ....และมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเนื้อหาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน

๖. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง และมอบให้เลขานุการ แจ้งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางและ TRIS เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.