มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-04 11:14
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2557
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
427 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
155

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบ การบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ

๒. รับทราบ การบันทึกความร่วมมือระหว่าง สวรส.กับ Field Building Leadership Initiative (FBLI) เรื่องพัฒนางานวิจัยด้าน Eco health

๓. รับทราบ การบันทึกความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงานคือ สวรส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในประเด็นระบบบริการเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยหูฟัง โดยขอให้ สวรส. ศึกษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีประกันสังคมอนุญาตให้เบิกค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยหูฟังสำหรับคนพิการ และพยายามตั้งชื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่คณะอนุกรรมการฯกำหนด จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน

๔. รับทราบ ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินนโยบายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และมอบให้ สวรส. ไปดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

๕. เห็นชอบกรอบการจัดทำ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ และขอให้ สวรส. ปรับรายละเอียดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็น

๖. รับทราบ การรายงานผลการบริหารจัดการและผลปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง

๗. รับทราบ ผลการดำเนินการบริหารจัดการภายในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.