Healthy Public Policy

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-23 10:59
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปหูฟังทางการแพทย์และลูกโลก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
849.44 KB
ดาวน์โหลด
622 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การประเมินกระบวนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติระยะที่ 2 : กรณีศึกษา 6 มติ Other...
จำนวนผู้อ่าน
953

Healthy Public Policy

ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ
1.การกำหนดหรือก่อรูปของนโยบาย (Policy Formulation)
2.การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
3.การประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation)
4.การวิเคราะห์ผลย้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis)

ความสำเร็จของนโยบายสาธารณะ
- มีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- มีหน่วยงานรับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีงบประมาณสนับสนุนการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และมีส่วนร่วมของประชาชน

ถ้ามองความสำเร็จในมิติของผลที่เกิดจากกระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปใช้  อาจจะต้องมองถึง ผลลัพธ์  ผลที่ตามมา และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ   มองถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.