เขตสุขภาพคืออะไร ทำไม? เพื่อ? HSRI vs AH

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 15:14
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเยี่ยมบ้านในชุมชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.85 MB
ดาวน์โหลด
2888 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
16823

เขตสุขภาพ คืออะไร?

- เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด
- หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคน
- เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค
- วิธีหลักคือการจัดบริการ “ร่วม” มีเครื่องมือคือผังบริการ (service plan) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น บริการดีขึ้น และประทับใจขึ้นเรื่อยๆ

เขตสุขภาพ เพื่ออะไร
- บริการดีเริ่มตั้งแต่การบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาล ก็จะได้รับการบริการที่ดีเพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่วยหนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัดได้ทุกที่

เตรียมเขตสุขภาพอย่างไรบ้าง
1.พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการเขต
- แนวทางการจัดตั้งสนง.เขตสุขภาพ
- ตั้งคณะกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต
- นโยบายการบริหารแผนงานและข้อมูลระดับเขต พัฒนาระบบบริการสุขภาพ/บริหารการเงินการคลัง/บริหารทรัพยากร ฯลฯ
2. การบริหารร่วม
- บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต
- บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผนกำลังคน โดยวิเคราะห์อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วยบริการ จัดสรรอัตรากำลัง  
- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร  การจ้างพนักงาน กสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน  แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- บริหารงบประมาณ :  บริหารงบ UC  ร่วมกันระหว่าง สธ.และ สปสช. (คปสข.VSอปสข.)ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- บริหารงบลงทุน :  วางแผนการลงทุนและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขต
- บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง :  มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สธ.  โดยเฉพาะยา และวัสดุ         วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน
3. การจัดบริการร่วม
- มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย
- มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาและยกระดับขีดความสามารถของสถานบริการในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขตและนอกเขต
- ดำเนินการติดตามและบริหารผลการดำเนินงานตามระยะเวลา
- ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและการจัดบริการร่วม

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ดาวน์โหลด

 

ความคิดเห็น

ดี

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.