Research Trend : NCD

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 14:23
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปคนถือเข็มฉีดยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.13 MB
ดาวน์โหลด
353 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมการประชุม
จำนวนผู้อ่าน
485

แนวโน้มการวิจัย NCD
- วิจัยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรายโรค (disease management approach)
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วย NCD
- มีผู้ใช้งานวิจัย (กสธ. สปสช.) ต้องการ disease management สำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาที่พบในช่วงแรกคือการพิจารณาว่าจะวิจัยและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคใดๆ จะใช้เกณฑ์ใดพิจารณา
- ระยะหลังเริ่มใช้ภาระโรค (burden of disease) มาพิจารณา เช่น เลือกพัฒนา DM, HT, Stroke เป็นเป้าหมายเนื่องจากมีความชุกสูงและส่งผลกระทบมาก

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.