Research Trend : NCD

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 14:23
แท็ก 
อาจารย์ 
รูปประกอบเป็นรูปคนถือเข็มฉีดยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.13 MB
ดาวน์โหลด
451 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สวรส. เป็นการทบทวนเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เดิมที่มีอยู่ โดยเป็นแผน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่มาร่วมกันมองบนฐานการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีการทำงาน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในอนาคตอย่างรอบด้านมากขึ้น
จำนวนผู้อ่าน
657

แนวโน้มการวิจัย NCD
- วิจัยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรายโรค (disease management approach)
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วย NCD
- มีผู้ใช้งานวิจัย (กสธ. สปสช.) ต้องการ disease management สำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาที่พบในช่วงแรกคือการพิจารณาว่าจะวิจัยและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคใดๆ จะใช้เกณฑ์ใดพิจารณา
- ระยะหลังเริ่มใช้ภาระโรค (burden of disease) มาพิจารณา เช่น เลือกพัฒนา DM, HT, Stroke เป็นเป้าหมายเนื่องจากมีความชุกสูงและส่งผลกระทบมาก

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.